Ống nghiệm Citrate URI chứa dung dịch Tri-Sodium Citrate 0.109 M (3.2%). Tỷ lệ phối trộn giữa máu và dung dịch Citrate là 9:1. Ống được sử dụng trong xét nghiệm phân tích yếu tố đông máu.